Regulamin zajęć w Omśrodku Hatha Jogi

1. Członkostwo powstaje po łącznym spełnieniu następujących warunków: a) złożeniu wypełnionego oraz podpisanego Formularza Zgłoszeniowego, z którego wynika fakt zapoznania się oraz akceptacji zasad obowiązujących w Omśrodku Hatha Jogi Leszek Kawa, ul. Świętokrzyska 31/33a 4 piętro, 00-049 Warszawa, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9211636018, REGON 950451490, zwanego dalej Szkołą, w szczególności zaś akceptacji wysokości i sposobu uiszczania opłat za zajęcia; b) uiszczeniu należnej opłaty za zajęcia, a w przypadku ustalenia jej płatności w ratach uiszczeniu pierwszej raty; c) złożeniu odrębnego oświadczenia w przedmiocie zasad ochrony i przetwarzania danych osobowych powierzonych Szkole; c) akceptacji kandydatury przez Szkołę, otrzymaniu Karty Klienta.
2. Z chwilą wydania Członkowi karty klienta zawarta zostaje uprawniająca do uczestniczenia w zajęciach Umowa Członkostwa w Omśrodku Hatha Jogi, na warunkach określonych w Formularzu Zgłoszeniowym, niniejszym Regulaminie oraz stosownie do wniesionej opłaty.
3. Członkostwo w Szkole jest imienne i bezterminowe, związane ze stałym wnoszeniem opłat za uczestnictwo w zajęciach. Członek zobowiązuje się do stałego wnoszenia opłat za uczestnictwo w zajęciach, stosownie do wybranej przez siebie formy i czasu uczestniczenia w zajęciach według aktualnej tabeli opłat udostępnionej przez Szkołę na stronie internetowej. Opłat za zajęcia wnosi się z góry bądź ratalnie. W przypadku rezygnacji z usług szkoły przed upływem okresu na jaki została wniesiona opłata, Szkoła nie zwraca uiszczonych opłat, a w przypadku płatności ratalnych Członek jest zobowiązany do uiszczenia wszystkich zadeklarowanych w Umowie rat, chyba że nastąpi indywidulane uzgodnienie z Członkiem warunków zaprzestania uczestniczenia w zajęciach i ustania członkostwa. Członkostwo wygasa po upływie 6 miesiącach nieuczestniczenia w zajęciach.
4. W przypadku ustalenia iż opłata za zajęcia jest płatna w ratach przyjmuje się, iż raty są płatne miesięcznie z góry do siódmego dnia od momentu wygaśnięcia opłaty za poprzednią ratę określoną w tabeli opłat obowiązujących w Szkole. W przypadku zmiany wysokości opłat w trakcie ratalnej spłaty Członek jest obowiązany do wnoszenia rat płatności w nowej wysokości, wynikającej ze zmiany stawek opłat zawartych w aktualnej tabeli opłat.
5. Członek Szkoły otrzymuje kartę klienta, którą winien okazać na każdą prośbę pracownika Szkoły. W przypadku jej zgubienia Członek winien niezwłocznie zawiadomić pracownika Szkoły, celem wydania duplikatu karty za dodatkową opłatą określoną w tabeli opłat.
6. Członek zobowiązuje się do przestrzegania godzin funkcjonowania Szkoły. Czas otwarcia oraz wszelkie zmiany w tym zakresie Szkoła ogłosi uprzednio w siedzibie Szkoły oraz na stronie internetowej w sposób umożliwiający Członkom zapoznanie się z nimi. Przebywanie na terenie szkoły możliwe jest za zgodą nauczyciela lub osoby upoważnionej.
7. Członkowie zobowiązani są do przestrzegania porządku, właściwego zachowania się i wyrażania w sposób nie zakłócający innym korzystania ze Szkoły. Sprzęt do ćwiczeń powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za następstwa jego niewłaściwego użytkowania.
8. Palenie tytoniu, spożywanie i sprzedaż alkoholu, przyjmowanie narkotyków, odurzających farmaceutyków i innych nielegalnych substancji na terenie Szkoły jest zabronione. Stawianie się na zajęcia w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub substancji odurzających jest zabronione. Członkowie nie stosujący się do powyższych zakazów utracą swoje członkostwo oraz zostaną natychmiastowo wydaleni ze Szkoły.
9. Członkowie nie mogą w Szkole wywieszać plakatów lub innych materiałów, osobistych informacji albo pozostawiać ulotek - bez zgody personelu Szkoły.
10. Członkowie powinni stosować się do zasad higieny, korzystać z ręczników, koszy na śmieci i innych środków czystości.
11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie całej Szkoły, w tym w szatniach lub łazienkach.
12. Wszystkie pomoce i sprzęt do jogi po zakończeniu zajęć muszą być odłożone lub odwieszone na właściwe miejsce.
13. Członkowie Szkoły na własną odpowiedzialność niniejszym deklarują, iż nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania ze wszystkich oferowanych zajęć i usług. W szczególnych przypadkach od Członka może być zażądane zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do praktyki jogi pod warunkiem nie dopuszczenia do uczestniczenia w zajęciach. Przedłożenie takiego zaświadczenia jest wymagane bezwzględnie od wszystkich kobiet w ciąży.
14. W przypadku naruszenia zasad członkostwa w Szkole, w szczególności opóźnienia w uiszczaniu opłat członkowskich Szkoła może jednostronnie rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Pismo rozwiązujące Umowę uznaje się za doręczone Członkowi w przypadku nadania go na adres wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym.
15. Szkoła może dochodzić zapłaty należności przysługujących z tytułu zaległej opłaty na zasadach ogólnych.
16. Zawierając Umowę Członkostwa Członek w sposób wyraźny udziela zgody na świadczenie usług polegających na udziale w zajęciach Szkoły.
16.1. Członek przyjmuje do wiadomości, że wzięcie udziału w zajęciach Szkoły stacjonarnie lub online przed upływem czternastodniowego okresu na odstąpienie od Umowy, powoduje utratę prawa do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni od jej zawarcia, przysługującego na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
17. Jeżeli Członek zawarł Umowę Członkostwa i rozpoczęło się świadczenie usług, Członek może ją rozwiązać w każdym momencie bez podania przyczyny ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. Wypowiedzenie należy złożyć na piśmie, telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
18. Członek Szkoły może się z nami skontaktować w sprawie usług oraz składać reklamacje następująco:
a) Pisemnie na adres Omśrodku Hatha Jogi, ul. Świętokrzyska 31/33a 4 piętro, 00-049 Warszawa,
b) Poczta elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
18.1. Reklamacja powinna zawierać opis problemu oraz dane kontaktowe w celu przekazania odpowiedzi. Reklamację składa się w formie pisemnej lub elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
18.2. Reklamacja podlega rozpoznaniu w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania.
19. Szkoła zastrzega sobie – bez podania uzasadnienia - prawo do: ustalania maksymalnej liczby członków; odmowy przyjęcia w poczet członków; zmiany rodzaju członkostwa; zmiany godzin i dni otwarcia Szkoły; zmiany miejsca prowadzenia zajęć.
20. Członkiem Szkoły może zostać osoba nieletnia, która ukończyła 5 lat, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
21. Ostatni duży posiłek należy zjeść 3 godziny przed zajęciami, mały 1,5 godziny. W czasie zajęć nie wolno pić. Ćwiczy się boso, strój nie powinien krępować ruchów. Zabronione jest pomaganie czy udzielanie jakichkolwiek wskazówek innym uczestnikom zajęć. Ćwiczenia wykonuje się w ciszy, a jedynym wyjątkiem są sytuacje wymienione w pkt. 24.
22. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie (wskazane 15 min. przed zajęciami), drzwi Szkoły lub sali zajęć mogą być zamknięte 5 min. przed rozpoczęciem zajęć i zamknięte do zakończenia zajęć. Obuwie pozostawia się w szafce, ubrania na wieszakach i szafkach w szatniach. Cenniejsze rzeczy należy zabierać na salę ćwiczeń. Za cenne rzeczy pozostawione w szatniach szkoła nie ponosi odpowiedzialności. Nie ma możliwości przechowywania stroju do ćwiczeń w Szkole.
23. Okres praktyki dla nowych osób w grupie początkującej trwa 30 dni od daty rozpoczęcia i jest to 8 zajęć, dwa razy w tygodniu. Po tym okresie można uczestniczyć we wszystkich zajęciach w tygodniu oprócz grupy ogólnej 2, w której można uczestniczyć po 3 miesiącach praktyki oraz pranajamy. W zajęciach pranajamy można uczestniczyć po 6 miesięcznym okresie praktyki jogi. W kursie dla początkujących można uczestniczyć jeden raz w przeciągu pół roku.
24. Każde zajęcia są niepodzielną całością i wychodzenie przed ich zakończeniem jest niewskazane z powodu możliwości wystąpienia niekorzystnych efektów zdrowotnych.
25. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do natychmiastowego zgłoszenia prowadzącemu zajęcia pogorszenia samopoczucia, bóli oraz innych niepokojących objawów pojawiających się w trakcie oraz po zajęciach. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie i zaostrzenie się schorzeń, chorób i dolegliwości, na które cierpią uczestnicy, także w przypadku braku świadomości z ich strony co do występowania, charakteru i stopnia zaawansowania schorzeń i dolegliwości.
26. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków nie zawinionych przez Szkołę, co nie wyłącza ponoszenia przez Szkołę odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych (OC).
27. Dla celów bezpieczeństwa w Szkole funkcjonuje monitoring nagrywający obraz z pomieszczenia korytarza oraz sali do ćwiczeń, na co Uczestnik akceptując warunki niniejszego Regulaminu wyraża zgodę.
28. Konsument, który zawarł umowę na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn.zm.) o prawach konsumenta lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 tej ustawy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.